Financiële regelingen

Noodregelingen coronacrisis

Vind hier actuele informatie over financiële regelingen voor huishoudens, ondernemers en werknemers als gevolg van de coronacrisis.

De Coronageldhulp helpt zowel zzp’ers, ondernemers als werknemers. De Coronageldhulp verwijst door naar overheidsregelingen, andere maatregelen en instanties waar u terecht kunt in uw gemeente. De tool is gemaakt door Nibud-partners.

Regelingen voor huishoudens

Uitgelicht: Overheid milder voor mensen met schulden

[6 april 2020] De overheid ontziet mensen met schulden tijdens de coronacrisis. In een brief draagt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) deurwaarders op te zoeken naar oplossingen. Ze moeten waar mogelijk vermijden om beslag te leggen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen. Lees meer op de site van het Algemeen Dagblad.

De maximale rente op krediet daalt van 14 naar 10 procent. Het gaat voorlopig om een tijdelijke verlaging. Wie tussen de vermoedelijke ingangsdatum van 1 augustus en het einde van het jaar zo’n krediet ontvangt, heeft profijt van de lagere rente. De minister baseert de verlaging mede op een notitie van het Nibud, dat op zijn verzoek de voors en tegens van een verlaging van de maximale rente beschreef. Meer op de Nibud-website.

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar om studenten in het mbo, hbo en wo die door de coronacrisis niet voor de zomer kunnen afstuderen, financieel te compenseren. Het geld is bedoeld voor studenten die volgend schooljaar moeten doorstuderen en tussen 1 september en 31 januari 2021 afstuderen. Het bedrag verschilt per opleiding: een BBL-student krijg € 150, een BOL-student
€ 300 en een student in het hoger onderwijs € 535.

Ook studenten van wie de basis- of aanvullende beurs afloopt in juli, augustus en september, kunnen op eenmalige financiële steun van het kabinet rekenen. Het gaat daarbij om bedragen van tussen de € 800 en € 2.000. Meer op rijksoverheid.nl.

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Er komt ook een wetswijziging, waardoor de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 betaald hoeft te worden. De aflossingsachterstand kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden) of een deel daarvan. Meer op rijksoverheid.nl.

Het Rode Kruis gaat voedselboxen en boodschappenkaarten uitdelen aan mensen die hard worden getroffen door de coronacrisis. De voedselboxen worden geleverd in samenwerking met boeren, en de boodschappenkaarten zijn van Albert Heijn.

Zelf aanmelden voor een voedselbox of boodschappenkaart kan niet. Het Rode Kruis selecteert mensen die in aanmerking komen via lokale organisaties in Nederland die in contact staan met kwetsbare groepen. Meer op rodekruis.nl.

Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is aangenomen in de Eerste Kamer. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis tijdelijke huurcontracten met (maximaal) 3 maanden verlengd worden. De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Meer op rijksoverheid.nl.

Zo’n 570.000 huishoudens hebben recht op compensatie omdat zij de eigen bijdrage voor de kinderopvang doorbetaald hebben. Het kabinet trekt 175 miljoen euro uit voor de maatregel. Ouders hoeven de vergoeding van de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen, maar krijgen het automatisch op hun rekening gestort. De compensatie geldt voor de periode 16 maart tot en met 28 april. Meer op rijksoverheid.nl.

Universiteiten en (hoge)scholen zijn gesloten vanwege de coronacrisis. Studenten maken daardoor weinig gebruik van hun studentenreisproduct. Hun recht op het reisproduct wordt daarom automatisch met drie maanden verlengd. Meer op rijksoverheid.nl.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft maandag een spoedwetsvoorstel ingediend dat ervoor zorgt dat tijdelijke huurcontracten tijdens de coronacrisis voor een korte periode kunnen worden verlengd. Door de coronacrisis is het voor huurders moeilijker een nieuwe woning te vinden en voor verhuurders om nieuwe huurders te vinden. De wet geldt voorlopig voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

Huiseigenaren die door de coronacrisis moeite hebben met het betalen van hun hypotheek, hoeven zich tot zeker 1 juli geen zorgen te maken dat ze hun woning verliezen. Tot die tijd vinden er geen gedwongen verkopen plaats. Dat zijn banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars overeengekomen met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen). Meer informatie op rijksoverheid.nl.

De overheid ontziet mensen met schulden tijdens de coronacrisis. In een brief draagt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) deurwaarders op te zoeken naar oplossingen. Ze moeten waar mogelijk vermijden om beslag te leggen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen. Lees meer op de site van het Algemeen Dagblad.

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Meer op rijksoverheid.nl.

Zijn er zorgen over het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten, en er is door budgetteren niet voldoende geld vrij te maken, dan is het een mogelijkheid om contact op te nemen met de bank. Veel banken hebben al aangegeven mee te willen werken aan het (tijdelijk) verlagen of opschorten van de betaling. Let op: er zitten wel haken en ogen aan. Uitstel is geen afstel, en er kunnen fiscale consequenties zijn. De Consumentenbond heeft een overzicht van de regelingen per bank.

Om in winkels de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt contactloos betalen gestimuleerd. Tijdelijk is de limiet per betaling verhoogd van 25 naar 50 euro. De limiet voor meerdere betalingen achter elkaar is ook verhoogd naar 100 euro. Zo kunnen klanten vaker betalen zonder het pinapparaat te hoeven aanraken. Meer info bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Regelingen voor ondernemers en werknemers

Uitgelicht: Tools voor ondernemers: welke regelingen gelden voor mij?

Via verschillende tools kunnen ondernemers checken voor welke inkomensondersteuning ze in aanmerking komen.

 • Bereken welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van uw onderneming met de Corona Calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland.
 • Regelingencheck Corona: Kamer van Koophandel.
 • Recht op vergoeding vanuit Tozo: krijgiktozo.nl.
 • De lijst met codes van bedrijfstakken waarvoor de TOGS-regeling geldt: rvo.nl.

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Daaronder vallen alle belastingmaatregelen, de NOW, TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het maximale bedrag van de tegemoetkoming in de TVL gaat van € 20.000 naar € 50.000. Zo worden bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund. Meer op rijksoverheid.nl.

Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor de sociale werkvoorziening. Sociale werkbedrijven zijn noodgedwongen geheel of gedeeltelijk gesloten. Met de extra steun van het kabinet kunnen SW-bedrijven een deel van de loonkosten opvangen, zodat (thuiszittende) medewerkers ondersteuning krijgen. Meer op rijksoverheid.nl.

De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. Meer op rijksoverheid.nl.

In eerste instantie was de NOW-regeling generiek. In het tweede pakket is geprobeerd oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW, zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden. Het gaat onder andere om seizoenbedrijven, bedrijven in bedrijfsovernames en voor bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden.

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen, waaronder:

 • In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.
 • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.
 • De referentiemaand wijzigt van januari naar maart 2020. Dit wordt met terugwerkende kracht ingevoerd als de loonsom tussen maart en mei hoger is dan tussen januari en maart.

Meer op rijksoverheid.nl.

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Meer op rijksoverheid.nl.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. Meer op rijksoverheid.nl.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Meer op rijksoverheid.nl.

Ondernemers die in Nederland hun bedrijf hebben maar over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland) en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert de regeling voor heel Nederland uit. Meer op rijksoverheid.nl.

Het kabinet wil flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis drie maanden lang een uitkering van 600 euro geven. Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten de flexwerkers wel inkomen hebben gehad aan het begin van het jaar. Ook mogen ze niet in aanmerking komen voor andere regelingen, zoals ww. De Tweede Kamer moet zich nog wel over de regeling uitspreken. Meer op rtlz.nl.

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen en failliet dreigen te gaan, kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen. Dat komt doordat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) met 240.000 euro verhoogt. Tot nu toe betaalden mkb’ers nog 150 euro aan eigen bijdrage. Meer op rijksoverheid.nl.

Het kabinet komt met een extra overbruggingskrediet voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De leningen worden verstrekt door banken en de overheid staat voor 95 procent garant. De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC). De regeling wordt nu uitgewerkt en moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Meer op rijksoverheid.nl.

Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de horeca) en de fritesaardappelsector die (grote) schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich vanaf vandaag alvast melden bij RVO. De definitieve vaststelling van de regeling kan pas gedaan worden na goedkeuring door de Europese Commissie, maar ondernemers kunnen zich nu alvast aanmelden. Meer op rijksoverheid.nl.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vergroot de financiële ondersteuning voor ondernemers en vereenvoudigt de voorwaarden van een aantal regelingen:

 • Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
 • De verhoging van 400 miljoen naar 10 miljard euro van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.
 • Financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om het terug te betalen.

Meer op rijksoverheid.nl.

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een aanvraag indienen voor de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Het overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. Het kabinet trekt in eerste instantie € 100 miljoen uit voor de regeling. Meer op rom-nederland.nl.

Voor zowel zelfstandige AOW’ers als zelfstandige grenswerkers (gevestigd in NL, maar wonend in het buitenland) geldt dat zij alleen onder gunstige voorwaarden een lening kunnen afsluiten. De inkomensaanvulling geldt voor hen niet. Naar verwachting is het mogelijk voor deze groepen om vanaf eind april een aanvraag te kunnen doen met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 maart. Aanvragen indienen kan t/m 31 mei. Meer op rijksoverheid.nl.

Het kabinet voert extra maatregelen in om zzp’ers en ondernemers te steunen zodat ze minder geld kwijt zijn aan belastingen. Zelfstandigen die minder werken door de crisis worden niet gekort op hun fiscale voordelen als zij niet aan het urencriterium voldoen door de coronacrisis. Daarnaast krijgen ondernemingen de mogelijkheid om verliezen van dit jaar makkelijker te verrekenen met winsten uit eerdere jaren. Meer op rijksoverheid.nl.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt met een omzetschaderegeling ter hoogte van 600 miljoen euro voor bedrijven in de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw. Uitgangspunt is dat de eerste 30 procent van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70 procent van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert. Daarnaast is er 50 miljoen euro beschikbaar voor fritesaardappeltelers. Zij krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. Meer op rijksoverheid.nl.

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector. De extra 300 miljoen euro is een aanvulling op de bestaande maatregelen. Cruciale private partijen komen in aanmerking als door hen de generieke maatregelen maximaal zijn benut. Meer op rijksoverheid.nl.

Het kabinet gaat kijken naar een tijdelijke, uitvoerbare regeling voor flexwerkers die sinds 1 maart geen werk meer hebben. Zij komen vaak niet in aanmerking voor de huidige maatregelen uit het noodpakket van de overheid. Lees meer op ad.nl.

Er komt een extra, tijdelijke regeling die een oplossing moet bieden voor zelfstandigen die tegelijkertijd een kleine baan in loondienst hebben. Zij hebben geen recht op een vergoeding vanuit de Tozo, omdat ze niet aan het urencriterium voldoen, maar ook geen recht op een WW-uitkering, omdat ze niet aan de wekeneis voldoen (ad.nl).

Verder heeft staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gemeld dat er binnen de Tozo een regeling komt voor zelfstandigen die in het buitenland wonen en in Nederland werken (ad.nl).

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.
 • De premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt verlaagd.
 • De overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro.
 • Meer bedrijven krijgen een eenmalige gift van 4000 euro (uitbreiding TOGS-regeling).
 • Ook ondernemers die werken vanuit huis hebben nu recht op de TOGS. Zij moeten wel een aanvullende verklaring overleggen waaruit blijkt dat de onderneming op het huisadres gevestigd is.

Meer informatie over de uitbreidingen op rijksoverheid.nl.

Vanaf vandaag zijn de digitale UWV-loketten geopend voor een NOW-aanvraag. Die geldt met terugwerkende kracht per 1 maart. Het is belangrijk dat de aanvraag helemaal correct is ingevuld, omdat u per loonheffingsnummer slechts eenmalig een aanvraag kan indienen. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand. Op de site van het UWV vindt u hoe de aanvraag in zijn werk gaat en kunt u terecht voor vragen, voorwaarden en meer informatie over rechten en plichten bij een aanvraag van de NOW-regeling.

Zorgaanbieders die niet direct te maken hebben met zorg aan coronapatiënten, zoals tandartsen, wijkverplegers en fysiotherapeuten, worden door zorgverzekeraars financieel gesteund als zij door de coronamaatregelen minder inkomen hebben. De regeling gaat per 1 mei in, en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar en duurt tot zolang de coronamaatregelen van de overheid van kracht zijn. Zorgaanbieders die acuut in financiële nood komen, kunnen nu alvast een vooruitbetaling aanvragen. Meer informatie vindt u op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Via verschillende tools kunnen ondernemers checken voor welke inkomensondersteuning ze in aanmerking komen.

De al eerder ingevoerde belastingmaatregelen, zoals een versoepeld uitstelbeleid, zijn door het kabinet uitgebreid. Ondernemers kunnen nu voor meer belastingsoorten gemakkelijker uitstel vragen en krijgen. De Belastingdienst laat boetes de komende tijd achterwege. Deze regeling geldt in elk geval tot 19 juni 2020. Meer over de nieuwe situatie én voor welke belastingen deze maatregelen gelden, vindt u op rijksoverheid.nl.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom van hun werknemers krijgen naar rato van de omzetdaling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april (tot aan 31 mei) een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Meer informatie op de site van het UWV en Rijksoverheid.nl.

Zelfstandig ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus op dit moment in financiële nood zitten of dreigen te komen, kunnen gebruikmaken van het noodpakket dat eerder door het kabinet werd aangekondigd. Het gaat om een aanvulling tot bijstandsniveau voor zzp’ers (Tozo) en een eenmalig bedrag van € 4.000 (belastingvrij) voor bepaalde ondernemers (Togs). Deze inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. De partner- en vermogenstoets vervallen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Zzp’ers kunnen deze regeling tot 1 juni bij hun gemeente aanvragen. Lees meer op rijksoverheid.nl.

 • Lees meer informatie bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel

Als u een arbeidscontract heeft en uw werkgever heeft minder werk voor u, dan kan deze een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Met deze maatregel ondersteunt de overheid bedrijven om uw volledige salaris voorlopig te kunnen doorbetalen. Lees op de site van de Rijksoverheid details over de regeling.

Contact met het Nibud

Heeft u vragen? Wij doen ons best u te helpen.

Contactformulier