Direct naar content

Rapport Impactanalyse verandering huurtoeslag (2022)

Onderzoeksrapport

De voorgenomen verandering van de huurtoeslag per 1 januari 2024 zorgt voor grote inkomenseffecten, zowel koopkrachtstijgingen als -dalingen, afhankelijk van de hoogte van de huur. In dit onderzoek kijken we naar de impact van de voorgenomen verandering van de huurtoeslag voor huishoudens: hoeveel huurtoeslagontvangers gaan er op voor- of achteruit en hoeveel dan? En wat betekent de verandering voor de betaalbaarheid van hun huren?

Het Nibud raadt het kabinet af om de veranderingen in de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord, per 2024 door te zetten. Bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de voorgestelde veranderingen op achteruit. Het Nibud vindt dat veranderingen in het huurtoeslagsysteem niet tot een financiële verslechtering mogen leiden.

Er zitten ook positieve aspecten aan de voorgestelde verandering van de huurtoeslag, zoals de verlaging van de leeftijd naar 21 jaar en het schrappen van de maximale huurgrens. Het Nibud raadt daarom aan om te onderzoeken of het mogelijk is om die verbeteringen door te voeren.

Belangrijkste resultaten en aanbevelingen

  • De voorgestelde verandering van de huurtoeslag betekent dat de groep die de minimaal onvermijdbare uitgaven niet meer kan betalen, groeit van 38 naar 64 procent. Met de extra verhoging van het minimumloon met 7,5 procent gaat dit percentage weliswaar naar 56 procent, maar die is daarmee niet genoeg om het negatieve effect van de verandering van de huurtoeslag te compenseren.
  • Bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat erop achteruit met gemiddeld € 29 per maand. Eenoudergezinnen en paren met kinderen gaan er het vaakst en het meest op achteruit: twee vijfde van hen gaat er gemiddeld € 44 per maand op achteruit en we zien uitschieters naar € 90 per maand. Zij hebben relatief vaak een huur boven de genormeerde huur.
  • Zeker in tijden dat de financiële positie van huishoudens met een beperkt inkomen sterk onder druk staat, zouden veranderingen in de financiële ondersteuning geen verslechtering van de financiële positie mogen opleveren. Dat is met de voorgestelde verandering van de huurtoeslag voor een grote groep huurtoeslagontvangers echter wel het geval.

Onze experts bij dit rapport