Direct naar content

Regelingen voor ouders

In Nederland zijn er allerlei regelingen voor ouders om bij te dragen in de kosten van kinderen. Er is kinderbijslag voor alle ouders, en er zijn tegemoetkomingen die afhankelijk zijn van het inkomen. Ga na waar je recht op hebt, zo loop je geen geld mis. 

Kindgebonden budget 

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Je hebt hier tot een bepaald inkomen recht op. Het maakt niet uit of het gaat om je eigen kind, een stiefkind of een pleeg- of adoptiekind. Je kind hoeft niet bij je te wonen. 

Of en hoeveel kindgebonden budget je krijgt is afhankelijk van het verzamelinkomen van jou en je eventuele toeslagpartner. Het bedrag is ook afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. Daarnaast krijgen alleenstaande ouders nog een extra bedrag, als ze geen toeslagpartner hebben. 

Maak een proefberekening voor het kindgebonden budget

Kindgebonden budget aanvragen

Huishoudens die ook recht hebben op huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kinderbijslag, krijgen het kindgebonden budget automatisch op hun rekening gestort. Huishoudens die geen bericht hebben ontvangen, maar wel recht hebben op het kindgebonden budget, kunnen een aanvraag indienen via Mijn toeslagen of bellen met de Belastingdienst: 0800–0543.  

Tip: Het kan zijn dat je dit jaar wel recht hebt op kindgebonden budget. Ook als dat vorig jaar niet het geval was. Check het regelmatig en laat geen geld liggen. 

Wijzigingen doorgeven kindgebonden budget

Verandert je inkomen of dat van je partner? Geef dat dan zo snel mogelijk door. De hoogte van het kindgebonden budget is namelijk afhankelijk van je inkomen. Naast het inkomen zijn er nog meer wijzigingen die je door moet geven. Lees hier om welke wijzigingen het gaat. 

Bij veranderingen kan de uitkering tussentijds worden aangepast of stopgezet. Na afloop van het kalenderjaar krijg je een eindafrekening op basis van je werkelijke inkomen. Het kan zijn dat je dan moet terugbetalen of extra geld krijgt. Houd daar rekening mee. 

Tip: Verwacht je dat je inkomen gedurende het jaar gaat stijgen? Zet het kindgebonden budget dan op een aparte rekening. Zo heb je het geld direct beschikbaar, als blijkt dat je terug moet betalen. 

Te veel kindgebonden budget gekregen 

Als je te veel kindgebonden budget hebt gekregen, moet je dit bedrag terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat moet binnen zes weken. Je kunt bezwaar maken of een betalingsregeling afspreken. 

Kinderopvangtoeslag 

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvang van je kind. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je verzamelinkomen. Je komt in aanmerking voor deze toeslag als de ouder(s) werken. 

Als je een toeslagpartner hebt dan geldt dat hij of zij ook moet werken. Op de website van de Belastingdienst staat nog meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen.  

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan? 

De kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch. Je kunt het aanvragen via Mijn toeslagen of via het gratis telefoonnummer 0800 – 0543.  

Wacht niet te lang met aanvragen. Je moet de aanvraag binnen drie maanden nadat je kind voor het eerst naar de opvang gaat aanvragen. 

Tip: soms veranderen de regels waardoor je nu wel recht hebt op toeslag terwijl dit eerder niet zo was. Check het regelmatig. 

Veranderingen doorgeven kinderopvangtoeslag 

Verandert je inkomen? Geef dit dan direct door. Dit geldt ook als het inkomen van je toeslagpartner verandert.  

Veranderingen doorgeven kan via Mijn toeslagen en via de app Kinderopvangtoeslag. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Behalve het inkomen zijn er nog meer wijzigingen die je door moet geven. Lees hier om welke wijzigingen het gaat.  

Na afloop van het kalenderjaar krijg je een eindafrekening op basis van je werkelijke inkomen. Het kan zijn dat je dan moet terugbetalen of geld terug krijgt. 

Te veel kinderopvangtoeslag gekregen 

Heb je te veel kinderopvangtoeslag gekregen? Dan moet je een bedrag terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat moet binnen zes weken. Je kunt bezwaar maken tegen de vordering, of je kunt een betalingsregeling treffen. 

Kinderbijslag 

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. 

Je mag zelf kiezen waarvoor je de kinderbijslag gebruikt, je mag het dus ook aan andere uitgaven besteden. 

Hoeveel kinderbijslag krijg je? 

Hoeveel kinderbijslag je krijgt is afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt en hun leeftijd. Kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd, je ontvangt het bedrag aan het eind van het kwartaal.  

Heb je meerdere kinderen? Dan worden de bedragen bij elkaar opgeteld. Wordt je kind 6 of 12 jaar? Dan wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd.  

Kinderbijslag aanvragen 

Kinderbijslag krijg je automatisch van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB ontvangt je gegevens via de gemeente. Je ontvangt voor het eerst kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat je kind is geboren. Als je kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag. 

Extra kinderbijslag voor kind met intensieve zorg 

Heb je een thuiswonend kind tussen de 3 en 18 jaar dat intensieve zorg nodig heeft, dan heb je mogelijk recht op het dubbele bedrag aan kinderbijslag. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft een hierover advies af. Het aanvragen van de dubbele kinderbijslag kan bij de SVB. 

Extra kinderbijslag voor uitwonend kind 

Ook als je kind uitwonend is, kun je kinderbijslag ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je kind voor langere tijd in het ziekenhuis verblijft of bij de andere ouder woont. Lees hier meer over de verschillende situaties en het recht op kinderbijslag.  

Wijzigingen doorgeven kinderbijslag

Als er iets in je situatie of in de situatie van je partner of kind verandert, moet je dit binnen vier weken doorgeven aan de SVB. Hiermee voorkom je een boete. Sommige wijzigingen hoef je niet zelf door te geven. Lees hier wat je in welke situatie precies moet doen

Pleegvergoeding 

Als pleegouder kun je een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van je pleegkind. Je vraagt dit aan bij de organisatie die het kind bij je plaatst. Deze organisatie keert de vergoeding ook aan je uit. 

Regels rondom pleegvergoeding 

Krijg je pleegvergoeding? Dan kun je geen kinderbijslag meer krijgen voor het pleegkind. Als je geen recht hebt op de pleegvergoeding, kun je soms wel kinderbijslag krijgen.  

De pleegvergoeding wordt niet als inkomen gezien. Je hoeft er dus geen belasting over te betalen. Ook als je een bijstandsuitkering hebt, wordt de pleegvergoeding niet als inkomstenbron gezien.  

Bekijk hier de bedragen die je per leeftijdscategorie kunt krijgen aan pleegvergoeding

Extra toeslag pleegvergoeding

Op de pleegvergoeding zijn toeslagen of kortingen mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij crisisopvang of zorg voor een pleegkind met een handicap dan kun je een extra toeslag krijgen. Als je drie of meer pleegkinderen verzorgt, geldt de toeslag ook. Je ontvangt deze dan vanaf het derde kind. 

Lees meer over de financiële kant van pleegouderschap (pleegzorg.nl). 

Tegemoetkoming scholieren 

De tegemoetkoming scholieren is er voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe giften. 

De basistoelage is niet afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier (uit- of thuiswonend). De aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s), en ook van het type school dat het kind bezoekt. 

De toelage bestaat uit een tegemoetkoming in de schoolkosten en een tegemoetkoming in het lesgeld. Scholieren in het vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming in het lesgeld. 

Op de website van DUO lees je meer over de tegemoetkoming scholieren. Je vindt daar informatie over de hoogte van de tegemoetkoming, de voorwaarden en een rekenhulp. Aanvragen doe je in Mijnduo.nl. 

Tegemoetkoming schoolkosten 

Een computer, de ouderbijdrage, een schoolreisje, etc. voor je kind kosten veel geld. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen om die kosten (deels) te vergoeden. Je kunt ze op drie manieren aanvragen. 

1. Tegemoetkoming schoolkosten via school 

Veel scholen vragen ouders om een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders, ook niet als je kinderen leerplichtig zijn. Toch is dit geld belangrijk voor de school. De school financiert er bijvoorbeeld extra activiteiten mee. De hoogte van deze bijdrage verschilt per school. 

Scholen kunnen rekening houden met je inkomen. Veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de school. 

Deze regeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud in het voortgezet onderwijs. 

2. Tegemoetkoming schoolkosten via fondsen 

Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas of leermiddelen kunnen vergoeden als ouders daar geen geld voor hebben.  

Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen met bv. een fiets of kleding. Maar ook met ontspanning (dagje uit of vakantie) en ontwikkeling door sport, muziekles of een laptop voor school. 

De Stichting Leergeld ondersteunt ouders bij de kosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp of sport- of toneelvereniging. Ook voor computers en andere schoolmaterialen kunnen zij helpen. Op hun site kun je een vergoeding aanvragen

Je kind laten bewegen kan goedkoop (fietsen, rennen, spelen), maar het is natuurlijk ook leuk en leerzaam om mee te doen aan sport in clubverband. Jeugdfonds Sport & Cultuur kan dan helpen bij het betalen van contributies en materialen. 

Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een bijzondere verjaardag. Ze geven geen geld, maar een verjaardagsbox met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau. 

Weet je niet zo goed bij welk fonds je een aanvraag moet indienen? Via Sam& kun je via één portaal een aanvraag doen voor meerdere fondsen

3. Tegemoetkoming schoolkosten via je gemeente 

Ook gemeenten vergoeden soms kosten, als een vorm van bijzondere bijstand. Dat is afhankelijk van jouw inkomen en de noodzakelijkheid van de kosten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga voor meer informatie naar  de sociale dienst van jouw gemeente. 

Gratis schoolboeken 

Schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn gratis. De school koopt de boeken in en zorgt ervoor dat de leerlingen het lesmateriaal krijgen. Lesmateriaal voor volwassenenonderwijs (vavo) en particulier voortgezet onderwijs zijn niet gratis.