Direct naar content

Melding: Help je ons met het verbeteren van onze website?

We zijn erg benieuwd hoe je het bezoek aan onze website ervaart. Naar de vragenlijst

Schuldregelingen

Wat gebeurt er als je betalingsachterstanden of schulden hebt? Je schuldeisers zullen proberen hun geld te krijgen. Als dat niet lukt, kun je misschien geholpen worden via een schuldregeling. Op deze pagina vind je hier uitleg over.

Wat gebeurt er bij betalingsachterstanden? 

Als je een rekening niet op tijd hebt betaald, krijg je eerst een waarschuwing van de organisatie waaraan je moet betalen. Dat heet een aanmaning. Betaal je de rekening na meerdere aanmaningen nog steeds niet, dan kan de organisatie aan een incassobureau laten weten dat jij hen geld schuldig bent. Als je dan de rekening weer niet betaalt, kan een deurwaarder worden ingeschakeld. 

Wat doet een incassobureau? 

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int. Dit gebeurt in opdracht van een schuldeiser – de persoon of het bedrijf waaraan je geld schuldig bent. Zodra het incassobureau is ingeschakeld, heb je geen contact meer met de schuldeiser. Alles loopt dan via het incassobureau. 

Het incassobureau brengt kosten in rekening. Die moet jij betalen en dat bedrag komt nog bovenop het bedrag dat je schuldig bent. Uiteindelijk kost het niet betalen van een rekening dus meer geld. 

Let op dat je niet zomaar incassokosten betaalt. Je schuldeiser mag dat pas doen 14 dagen nadat hij eerst een aanmaningsbrief heeft gestuurd. Het totaalbedrag mag niet meer zijn dan een bepaald wettelijk maximum. Consuwijzer legt uit wat er wel en niet mag.  

Wat doet een deurwaarder? 

Een deurwaarder kan wettelijk verder gaan dan een incassobureau. Hij kan bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen op je spullen, bankrekening of loon, of een woning ontruimen. Een incassobureau kan dit niet doen.  

Reageer je niet op brieven van een incassobureau? Dan zal de schuldeiser uiteindelijk een deurwaarder inschakelen om je te dwingen te betalen.  

Een deurwaarder kost ook extra geld. Hij rekent naast incassokosten nog andere kosten.  

Beslaglegging op je loon 

Als het niet lukt om de rekeningen te betalen, kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) je inkomen. De deurwaarder kan dit alleen doen met toestemming van de rechter. Wat gebeurt er als er loonbeslag wordt gelegd? En wat kun je zelf doen? 

Informeer je werkgever 

Als de deurwaarder beslag legt op je loon, wordt dit bekend bij de werkgever. Het is daarom verstandig om al eerder bij je werkgever aan te geven welke problemen er spelen. Misschien kan de werkgever je helpen bij het zoeken naar oplossingen, waardoor loonbeslag kan worden voorkomen. Als er al loonbeslag is gelegd, is de werkgever wettelijk verplicht om hieraan mee te werken.  

Tip: Het Nibud heeft speciale coaches opgeleid om werknemers met financiële problemen te helpen. Mogelijk is dit ook iets voor jou. Vraag hiernaar bij je werkgever.  

Wat gebeurt er bij loonbeslag? 

De deurwaarder kan geen beslag leggen op je volledige inkomen. Hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van je inkomen dat je mag houden voor de vaste lasten en voor levensonderhoud. 

De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd. Het bedrag hangt onder andere af van je gezinssamenstelling en je inkomen. De beslagvrije voet is minimaal 95 procent van de bijstandsnorm voor jouw situatie. Inclusief vakantiegeld. 

De beslagvrije voet kan worden verhoogd. De beslaglegger moet bijvoorbeeld rekening houden met hoge woonlasten en de premie voor de ziektekostenverzekering. De deurwaarder kan niet op alle inkomsten beslag leggen, zoals op de kinderbijslag bijvoorbeeld.   

Check altijd of de beslagvrije voet goed berekend is 

Het berekenen van de beslagvrije voet is niet makkelijk. Met de tool uwbeslagvrijevoet.nl krijg je inzicht in hoe het wordt berekend.  

Denk je dat je beslagvrije voet niet klopt? Of kloppen de gegevens niet? Geef dit dan door aan de beslaglegger binnen vier weken na de datum die op de modelmededeling staat. Vraag om aanpassing van de beslagvrije voet. Een voorbeeldbrief vind je bij het Juridisch Loket.  

Zo voorkom je loonbeslag 

Probeer loonbeslag te voorkomen als dat mogelijk is. Dit voorkomt een verhoging van de schuld door de extra kosten die de deurwaarder moet maken. 

Andere vormen van beslaglegging 

Naast loonbeslag kan er ook beslag worden gelegd op je bezittingen of bankrekening. Dit wordt boedel- en bankbeslag genoemd. Ook hier moet er een beslagvrij bedrag overblijven. Meer informatie hierover vind je bij het Juridisch Loket. 

Schuldregelingen 

Als je schulden hebt is het belangrijk om hulp te zoeken bij je gemeente. Een minnelijke schuldregeling betekent dat een schuldhulpverlener van de gemeente afspraken probeert te maken met de schuldeisers. 

Voorwaarden schuldhulpverlening: 

  • Je hebt schulden waar je niet zelf uitkomt; 
  • Je bent ouder dan 18 jaar; 
  • Je staat ingeschreven in een gemeente.  

Tijdens dit traject krijg je hulp van een schuldhulpverlener. Die geeft je advies en tips om zelf aan de slag te gaan. De schuldhulpverlener kijkt naar de hoogte van de schulden, je maandelijkse inkomen en je uitgaven. 

Schuldsanering 

Bij een schuldsanering verstrekt de gemeentelijke kredietbank een saneringskrediet. De schuldeisers krijgen het bedrag uitgekeerd waarmee ze akkoord zijn gegaan. Het percentage voor de schuldeisers ligt dan vast.  

Deze optie geeft mensen met schulden meer rust omdat ze nog maar met één schuldeiser te maken hebben: ze betalen het krediet terug aan de gemeentelijke kredietbank. Vanaf 1 juli 2023 is de aflossingsperiode voor nieuwe schuldregelingen 18 maanden.

Schuldbemiddeling 

Bij schuldbemiddeling worden alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag (vtlb) maandelijks gereserveerd en jaarlijks uitbetaald aan de schuldeisers. Het vtlb is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven. Eens per jaar worden de inkomsten opnieuw berekend. Het bedrag dat aan schuldeisers wordt betaald kan daardoor hoger of lager uitkomen, afhankelijk van het inkomen. 

Tip: Voor schuldhulpverlening mag nooit geld worden gevraagd. 

Hoeveel kun je aflossen? 

De schuldhulpverlener berekent de afloscapaciteit. Dat is het bedrag dat je maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Hij berekent eerst het vrij te laten bedrag. 

Het netto-inkomen minus het vrij te laten bedrag geeft de afloscapaciteit. Op basis van de afloscapaciteit probeert de schuldhulpverlener een betalingsregeling met je schuldeisers af te spreken.  

Aflossingsperiode 

Vanaf 1 juli 2023 is de aflossingsperiode voor nieuwe schuldregelingen 18 maanden. Lukt het je niet om aan het einde alle schulden af te lossen? Dan kan een gedeelte worden kwijtgescholden. Zo kun je na afloop van de aflossingsperiode schuldenvrij beginnen. 

Meer informatie 

Wettelijke schuldregeling: Wsnp 

Heb je schulden en lukt het niet om tot een oplossing te komen met een minnelijke schuldregeling? Dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dat is het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wnsp). 

Hoe kom je in aanmerking? 

Je vraagt de Wsnp aan door een verzoekschrift in te vullen en op te sturen naar de rechtbank. Je schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan je hierbij helpen. Die heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken mee moeten worden gestuurd.  

Na enkele weken ontvang je een oproep om naar de rechtbank te komen voor een toelatingszitting. Tijdens deze zitting bekijkt de rechter of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Vanaf 1 juli 2023 wordt de aflossingsperiode voor nieuwe Wsnp-schuldregelingen minimaal 18 maanden. Nadat je de Wsnp positief hebt doorlopen, ben je schuldenvrij.  

Hoe werkt het? 

De rechtbank beslist of je wordt toegelaten tot de Wsnp. Als dat is gelukt, dan krijg je via de rechter een Wnsp-bewindvoerder. 

De belangrijkste taken van de Wsnp-bewindvoerder zijn: 

  • Controleren dat je je aan de regels van de Wsnp houdt 
  • De boedelrekening beheren: hierop staat het geld dat je aflost aan de schuldeisers 
  • De rechter-commissaris op de hoogte houden 

Je moet de Wsnp-bewindvoerder op de hoogte houden van alles wat van belang kan zijn voor de Wsnp. Tijdens de eerste maanden krijgt je Wsnp-bewindvoerder ál jouw post. Op deze manier kan hij je schulden nagaan en controleren of de schuldsanering goed verloopt.  

Boedelrekening 

Tijdens de Wsnp-regeling betaal je meestal zelf je vaste lasten en normale rekeningen. De bewindvoerder berekent een bedrag waarvan je maandelijks moet rondkomen. Dit heet het vrij te laten bedrag. 

Alle inkomsten boven dit bedrag gaan naar de boedelrekening. Dit is een speciale bankrekening onder beheer van de Wsnp-bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers en de vergoeding van de Wsnp-bewindvoerder betaald.  

Uitleg over de Wsnp