Direct naar content

Bestaanszekerheid en minimabeleid

We zetten ons in voor de kwetsbaren in de samenleving: mensen met een laag inkomen en/of hoge uitgaven voor bijvoorbeeld zorg. Dat doen we met voorlichting voor consumenten, maar ook door professionals te adviseren. Onze cijfers zijn daarvoor de basis. Daarmee laten we zien welke groepen kwetsbaar zijn.

Bestaanszekerheid raakt de kern van het Nibud: de zekerheid dat je over de middelen kunt beschikken om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Onze begrotingen laten zien dat niet ieder huishouden in Nederland over voldoende middelen beschikt, zelfs als zij alle beschikbare ondersteuning aanvragen.

Methode van onderzoek

We maken voorbeeldbegrotingen voor verschillende huishoudtypen. Hiervoor maken we gebruik van CBS-cijfers. Uit onze begrotingen blijkt welke huishoudens wel en welke niet kunnen rondkomen. Voor gemeenten voegen we gegevens over de lokale situatie toe: het minimabeleid, de lokale lasten en de kwijtschelding, tarieven kinderopvang, enzovoorts.

Daarnaast doen we ook onderzoek naar (niet-)gebruik van regelingen. Hiervoor bevragen we burgers uit een gemeente. Zo geven we gemeenten niet alleen inzicht in het gebruik, maar ook in het waarom van het niet-gebruik. We stellen in overleg de vragenlijst voor het veldonderzoek samen en kiezen samen de onderzoeksmethode die het beste past.

In ons kwalitatief onderzoek voeren we ook gesprekken met burgers over of en hoe ze rondkomen en welke problemen ze ervaren, bijvoorbeeld als het gaat om hoge woonlasten.

Rapporten

Ons aanbod

In een minimabeleidsadvies rekenen we door wat de effecten zijn van het minimabeleid van een gemeente. We doen dit met behulp van begrotingen: inkomsten en uitgaven worden in beeld gebracht. Dat doen we voor verschillende inkomensniveaus (bijvoorbeeld 100, 110, 120 procent van het sociaal minimum). Hierdoor wordt ook een eventuele armoedeval inzichtelijk.

In de rapportage geeft het Nibud een onafhankelijk advies over het minimabeleid van een gemeente. Op basis van dit advies kan een gemeente besluiten haar beleid aan te passen. Wil je advies van het Nibud? Neem dan contact met ons op.

Wat doen we nog meer?

Het Nibud is consortiumpartner in het Kenniscentrum Ongelijkheid van de gemeente Amsterdam. We doen daarin mee in het onderzoeksprogramma Een onzeker bestaan in de stad.

Daarnaast organiseren we het Platform Armoedebeleid en het Platform Schuldhulpverlening voor (beleids)medewerkers van gemeenten. Daar bespreken we samen knelpunten en ontwikkelingen. Er is aandacht voor beleidsmatige onderwerpen maar ook voor praktische oplossingen.

Meer weten over onze werkzaamheden?