Het pgb: zorg op maat

Met het persoonsgebonden budget kunt u op maat zorg en hulp inkopen. Er is een vooraf vastgesteld bedrag beschikbaar, op basis van uw behoefte aan zorg.

Het persoonsgebonden budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (svb).

Wat is het pgb?

Voor bepaalde vormen van zorg kunt u zelf kiezen door wie u verzorgd of verpleegd wordt. U krijgt dan een persoonsgebonden budget (pgb). Er is onderscheid in een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor zorg en begeleiding en een pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor hulp bij het gebruik maken van hulpmiddelen en voorzieningen.

1. pgb vanuit de Wlz

Om een persoonsgebonden budget (pgb) voor Wlz-zorg te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt recht hebben op een pgb als u in een verzorghuis woont. Maar bijvoorbeeld ook als u verpleging of begeleiding thuis krijgt.

De svb betaalt de zorgverlener(s) namens u rechtstreeks uit uw pgb.

Uitzonderingen

U komt niet in aanmerking voor een pgb-Wlz als u beschikt over een indicatie voor het zorgprofiel 9B VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG, SGLVG of GGZ B.

Het zorgkantoor kan besluiten om het pgb-Wlz alleen toe te kennen als u door iemand wordt ondersteund bij de organisatie van de zorg. Het zorgkantoor bespreekt dan met u of het pgb-Wlz inderdaad een goede oplossing is.

2. pgb vanuit de Wmo

U kunt kiezen voor een pgb-Wmo als u Wmo-ondersteuning krijgt van uw gemeente, zoals:

  • begeleiding in het dagelijks leven;
  • huishoudelijke hulp;
  • dagbesteding of logeeropvang;
  • woningaanpassingen of een rolstoel.

U kunt dit aanvragen via het Wmo-loket in uw gemeente. Kijk voor meer informatie ook op de website van uw gemeente.

Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft opgesteld.

Demo: Mijn PGB (SVB)

3. pgb vanuit de Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor zorg vanuit de Jeugdwet. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen voor zorg via een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De svb betaalt de zorgverlener uit.

4. pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg via een pgb. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U vraagt het pgb aan bij uw zorgverzekeraar. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
  • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of een pgb bij u past.
  • De verzekeraar beoordeelt de kwaliteit van de zorg die u inkoopt.
  • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Met wat aanpassingen in mijn huis kan ik langer zelfstandig blijven wonen.”

— Mw. van Gastel, Didam

Anderen lezen

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Thema: ziekte en zorg

Met welke kosten kunt u te maken krijgen bij (chronische) ziekte, en wie betaalt wat?

lees meer › Thema

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Zorgkosten: wie vergoedt wat?

Zorgkosten zijn vaak aan de hoge kant. Lees meer over vergoedingen en eigen bijdrage.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Kosten van dieetvoeding

Als u dieetvoeding gebruikt, kunt u eventueel een tegemoetkoming krijgen.

lees meer › Artikel