Noodregelingen coronacrisis

Vind hier actuele informatie over financiële regelingen voor huishoudens, zzp’ers en werknemers als gevolg van de coronacrisis.

Actueel: Kijk voor de meest actuele informatie over regelingen op Rijksoverheid.nl/corona.

Ondernemer? Lees hier meer over financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers. Of bezoek het Coronaloket van KVK.

Regelingen voor huishoudens

Uitgelicht: kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen sinds 1 augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Het kabinet wil mensen op die manier helpen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, waarin de economie flink veranderd is door de coronacrisis. Meer op hoewerktnederland.nl.

[1 januari 2022] Tegemoetkoming buitenschoolse opvang

Alle ouders die gebruikmaken van buitenschoolse opvang (bso) en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang. De gastouderopvang blijft open (voor kinderen van 0 tot 12 jaar). Daarom krijgen ouders die gebruik maken van gastouderopvang geen vergoeding.
De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

[1 januari 2022] Onbelaste thuiswerkvergoeding

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Het kabinet introduceert daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

[1 januari 2022] Regelingen definitief gesloten

De TONK-regeling en de regeling Betaalpauze hypotheken zijn definitief gesloten.

[30 augustus 2021] Einde steunpakketten in zicht

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Lees meer op rijksoverheid.nl.

Let op! Het staat gemeenten vrij om de TONK door te laten gaan. In Utrecht, Den Haag en Rotterdam kan de TONK nog worden aangevraagd tot het einde van dit jaar. Kijk bij uw eigen gemeente of dat ook zo is.

[12 juli 2021] TONK verlengd tot 30 september 2021

De TONK-regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is, net als de andere regelingen uit het steunpakket, verlengd tot en met 30 september van dit jaar. De TONK-regeling is er voor huishoudens die er door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit zijn gegaan, waardoor zij vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. Meer op rijksoverheid.nl.

[23 april 2021] De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is aan te vragen

Met de TONK biedt iedere gemeente mensen extra financiële ondersteuning. Het is bedoeld voor iedereen die door de coronacrisis een lager inkomen heeft waardoor er problemen ontstaan met de betaling van de noodzakelijke uitgaven. De regeling geldt voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. Ieder gemeente voert deze regeling anders uit en biedt een ander bedrag aan ondersteuning. Ga naar de website van uw eigen gemeente om dit te checken en eventueel een aanvraag te doen.

[16 februari 2021] Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Met de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) probeert de regering om mensen te helpen die door de coronamaatregelen in financiële problemen zitten en daardoor moeite hebben met het betalen van de noodzakelijke kosten van het huishouden. Onder de regeling vallen in ieder geval:

  • Huur of hypotheek
  • Kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water
  • Servicekosten
  • Gemeentelijke belastingen

Meer op rijksoverheid.nl.

[ 8 december 2020] Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd

Het kabinet stelt € 58,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door gemeenten. Meer op rijksoverheid.nl.

[10 november 2020] Kabinet trekt opnieuw extra geld uit voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt nog eens 3 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Niet alle kinderen hebben hierover thuis de beschikking. Naar verwachting kunnen met het geld zo’n 7.500 leerlingen worden ondersteund. Meer op rijksoverheid.nl.

[15 september 2020] Geen belasting over coronaregelingen

Zzp’ers die subsidie ontvangen hebben via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoeven over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op hun toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag. Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van 1.000 euro die zorgprofessionals ontvangen in 2020. Meer op kvk.nl.

[15 september 2020] Zorgbonus ook voor zzp’ers

Zorgverleners ontvangen in 2021 een netto bonus van € 500,-. Deze bonus komt bovenop de netto coronabonus van € 1.000,- die ze in 2020 krijgen. Een zorginstelling kan deze bonus bij het ministerie van VWS aanvragen voor personeel en ingehuurde zzp’ers. Zij krijgen deze bonus als ze niet meer dan twee keer modaal verdienen. Het ministerie wil het aanvraagloket hiervoor in oktober 2020 openstellen. Medisch specialisten, artsen en zelfstandige paramedici vallen buiten de regeling. Meer op kvk.nl.

[2 september 2020] Vergoeding voor ouders die buiten de noodregeling kinderopvang vallen

Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege het coronavirus de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling vielen. Het gaat om de ouders van ongeveer 3.700 kinderen die de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen en dus geen gebruik maken van kinderopvangtoeslag of subsidies van de gemeente. De regeling zal de komende periode nader worden uitgewerkt. Meer op rijksoverheid.nl.

[28 augustus 2020] Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Voor sommige mensen betekent de coronacrisis dat ze moeten omschakelen en zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken. Andere mensen verliezen hun huidige baan en moeten zich voorbereiden op een verandering van werk. Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[1 augustus 2020] Per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Het kabinet wil mensen op die manier helpen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, waarin de economie flink veranderd is door de coronacrisis. Meer op hoewerktnederland.nl.

[17 juni 2020] Registratiepunt maatwerk huur coronacrisis

Huurders met financiële problemen door de coronacrisis, kunnen de verhuurder verzoeken om een passende oplossing bij het betalen van de huur. Wie daarbij problemen ondervindt met de verhuurder, kan vanaf woensdag 17 juni een melding doen bij het Registratiepunt maatwerk huur coronacrisis van de Huurcommissie. Voor huurders zonder toegang tot internet is er een telefonische helpdesk bereikbaar op 070 – 375 43 00. Meer op rijksoverheid.nl.

[16 juni 2020] Maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

Veel mensen zijn door de coronacrisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dat kan zorgen voor een sterke toename van het beroep op schuldhulpverlening. Het kabinet treft maatregelen om de financiële gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) kijkt daarbij onder meer naar de mogelijkheid om meer mensen met problematische schulden tijdelijk uitstel van betaling te geven. Meer op rijksoverheid.nl.

[1 juni 2020] Garantiefonds bij reisvouchers voor geannuleerde pakketreizen versterkt

Het kabinet versterkt per 1 juni 2020 het fonds van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) met een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro, zodat consumenten zeker weten dat zij financieel geen risico lopen bij het accepteren van een reisvoucher met deze dekking.  Fondsen als SGR voorzien consumenten van een garantie waardoor zij schadeloos worden gesteld bij een faillissement van een aangesloten reisorganisatie. Dankzij de steun kan SGR ook na 1 juni de reisvouchers garanderen voor geannuleerde pakketreizen. Meer op rijksoverheid.nl.

[19 mei 2020] Maximale rentes kredieten tijdelijk verlaagd

De maximale rente op krediet daalt van 14 naar 10 procent. Het gaat voorlopig om een tijdelijke verlaging. Wie tussen de vermoedelijke ingangsdatum van 1 augustus en het einde van het jaar zo’n krediet ontvangt, heeft profijt van de lagere rente. De minister baseert de verlaging mede op een notitie van het Nibud, dat op zijn verzoek de voors en tegens van een verlaging van de maximale rente beschreef. Meer op de Nibud-website.

[15 mei 2020] Studenten ontvangen 3 maanden collegegeld bij vertraging afstuderen

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar om studenten in het mbo, hbo en wo die door de coronacrisis niet voor de zomer kunnen afstuderen, financieel te compenseren. Het geld is bedoeld voor studenten die volgend schooljaar moeten doorstuderen en tussen 1 september en 31 januari 2021 afstuderen. Het bedrag verschilt per opleiding: een BBL-student krijg € 150, een BOL-student
€ 300 en een student in het hoger onderwijs € 535.

Ook studenten van wie de basis- of aanvullende beurs afloopt in juli, augustus en september, kunnen op eenmalige financiële steun van het kabinet rekenen. Het gaat daarbij om bedragen van tussen de € 800 en € 2.000. Meer op rijksoverheid.nl.

[24 april 2020] Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Er komt ook een wetswijziging, waardoor de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 betaald hoeft te worden. De aflossingsachterstand kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden) of een deel daarvan. Meer op rijksoverheid.nl.

[24 april 2020] Extra fiscale steun voor zzp’ers en ondernemers

Het kabinet voert extra maatregelen in om zzp’ers en ondernemers te steunen zodat ze minder geld kwijt zijn aan belastingen. Zelfstandigen die minder werken door de crisis worden niet gekort op hun fiscale voordelen als zij niet aan het urencriterium voldoen door de coronacrisis. Daarnaast krijgen ondernemingen de mogelijkheid om verliezen van dit jaar makkelijker te verrekenen met winsten uit eerdere jaren. Meer op rijksoverheid.nl.

[7 april 2020] Geen gedwongen verkoop van huizen gedurende coronacrisis

Huiseigenaren die door de coronacrisis moeite hebben met het betalen van hun hypotheek, hoeven zich tot zeker 1 juli geen zorgen te maken dat ze hun woning verliezen. Tot die tijd vinden er geen gedwongen verkopen plaats. Dat zijn banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars overeengekomen met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen). Meer informatie op rijksoverheid.nl.

[6 april 2020] Overheid milder voor mensen met schulden

De overheid ontziet mensen met schulden tijdens de coronacrisis. In een brief draagt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) deurwaarders op te zoeken naar oplossingen. Ze moeten waar mogelijk vermijden om beslag te leggen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen. Lees meer op de site van het Algemeen Dagblad.

[26 maart 2020] Tijdelijk geen huisuitzettingen

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Meer op rijksoverheid.nl.

[26 maart 2020] Moeite met hypotheeklasten betalen?

Zijn er zorgen over het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten, en er is door budgetteren niet voldoende geld vrij te maken, dan is het een mogelijkheid om contact op te nemen met de bank. Veel banken hebben al aangegeven mee te willen werken aan het (tijdelijk) verlagen of opschorten van de betaling. Let op: er zitten wel haken en ogen aan. Uitstel is geen afstel, en er kunnen fiscale consequenties zijn. De Consumentenbond heeft een overzicht van de regelingen per bank.

[24 maart 2020] Tijdelijk hogere limiet contactloos betalen

Om in winkels de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt contactloos betalen gestimuleerd. Tijdelijk is de limiet per betaling verhoogd van 25 naar 50 euro. De limiet voor meerdere betalingen achter elkaar is ook verhoogd naar 100 euro. Zo kunnen klanten vaker betalen zonder het pinapparaat te hoeven aanraken. Meer info bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Het is soms even zoeken, maar voor veel mensen met financiële problemen door de coronacrisis zijn er regelingen.”

— Dylan Veldhuizen, Rotterdam

Anderen lezen

20 januari 2022

Op weg naar een adequaat pensioen

lees meer › Blog
18 januari 2022

Nibud ziet koopkrachtdalingen tot ruim 100 euro per maand

lees meer › Persbericht

Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB

Hulpmiddel voor financiële dienstverleners.

lees meer › Artikel
22 december 2021

Nieuwjaarsboodschap: Nieuw perspectief op bestaanszekerheid

lees meer › Blog
13 december 2021

Nibud: Mbo’ers lopen geld mis

lees meer › Persbericht

Nibud Mbo-onderzoek 2021

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis.

lees meer › Onderzoeksrapport
30 november 2021

Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

lees meer › Nieuwsbericht
29 november 2021

Nibud: Groeiende groep jongeren belegt

lees meer › Nieuwsbericht

Jongvolwassenen en beleggen 2021

42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt.

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog