Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvang van uw kind. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen.

Voor wie is kinderopvangtoeslag?

U komt in aanmerking voor deze toeslag als beide ouders werken. Ook voor alleenstaanden geldt dat zij moeten werken. Als u een toeslagpartner hebt dan geldt dat hij of zij ook moet werken. U bent onder andere elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind en u allebei 27 jaar of ouder bent.

Het kan zijn dat u in 2022 wel recht heeft op kinderopvangtoeslag. Ook als dat in 2021 niet het geval was. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u voor 2022 in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Grens uurtarief

De vergoeding wordt berekend over een maximaal uurtarief van € 8,50 voor kinderen tot vier jaar (dagopvang) en van € 7,31 voor kinderen in de basisschoolleeftijd (buitenschoolse opvang). Betaalt u per uur meer dan dit bedrag, dan ontvangt u over dit extra deel geen toeslag. Voor opvang via een gastouder geldt een maximum uurtarief van € 6,52.

Grens totaal aantal uren

Voor kinderen tot vier jaar kunt u maximaal kinderopvangtoeslag aanvragen over maximaal 140 procent van de gewerkte uren van de minst werkende partner (exclusief reistijd). Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is dit maximaal 70 procent van de gewerkte uren van de minst werkende partner (exclusief reistijd). Voor wisselende werkuren kiest u het gemiddelde.

Daarnaast geldt er een maximum van 230 uur per maand per kind. Indien uw kind meer uren per maand naar de opvang gaat, ontvangt u over de extra uren (boven de 230 uur) geen kinderopvangtoeslag meer.

8,50

is het maximum uurtarief voor dagopvang waarover u toeslag kunt krijgen

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag moeten beide ouders werken. Als u alleenstaand bent, dan geldt ook dat u moet werken. Ook als u parttime werkt komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Ook als u niet werk kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:

 • een (re-)integratietraject volgt;
 • als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
 • student bent bij een door de overheid erkende onderwijsinstelling.

Uw gemeente betaalt mogelijk mee in de kosten van kinderopvang. Of dit zo is kunt u navragen bij uw gemeente.

U hebt recht op kinderopvangtoeslag als u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 • U en uw kind wonen op hetzelfde adres
 • U en uw kind staan allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente.

Als u co-ouder bent gelden er andere regels. Kijk op de website van de Belastingdienst wat co-ouderschap betekent voor uw toeslagen.

Kinderopvangtoeslag ontvangt u voor:

 • dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
 • kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan;
 • buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen;
 • opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau.

Voor kinderopvang die u zelf regelt door familie of kennissen krijgt u geen toeslag.

U kiest zelf naar welke opvang uw kind gaat. De kinderopvangtoeslag kunt u alleen krijgen voor, door de gemeente, goedgekeurde opvang. Of uw opvang is goedgekeurd kunt u checken in het Landelijk Register Kinderopvang. Als uw opvang hier geregistreerd staat, dan kunt u toeslag aanvragen. U sluit als ouder zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. U betaalt direct aan de instelling en ontvangt zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Hoe en waar vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

De kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag? Vraag deze dan aan via toeslagen.nl of via het gratis telefoonnummer 0800 – 0543. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u het risico een deel van u toeslag mis te lopen. U moet uw aanvraag binnen drie maanden nadat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat aanvragen. Kijk voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag op de site van de Belastingdienst.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw inkomen? Omdat de hoogte van de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is, moet u een verandering in uw inkomen direct doorgeven aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als het inkomen van uw toeslagpartner verandert. Uw toetsingsinkomen kan om verschillende redenen wijzigen:

 • Uw bruto inkomen verandert.
 • De hoogte van uw hypotheek verandert en daardoor de hoeveelheid hypotheekrente die u betaalt.
 • U heeft meer of minder specifieke zorgkosten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
 • U maakt meer of minder gebruik van aftrekposten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
  (zie aftrekposten op Belastingdienst.nl).
 • Uw vermogenssituatie wijzigt (box 3 vermogen).
 • Als u bijvoorbeeld minder specifieke zorgkosten heeft dan in het voorgaande jaar, wordt uw toetsingsinkomen hoger. Als u dit niet doorgeeft, ontvangt u mogelijk te veel kinderopvangtoeslag.

De kinderopvangtoeslag kan bij wijzigingen in uw inkomenssituatie tussentijds worden aangepast. Na afloop van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat u dan moet terugbetalen of geld terug krijgt. Houd daar dus rekening mee!

Te veel kinderopvangtoeslag ontvangen?

Heeft u te veel kinderopvangtoeslag ontvangen? De Belastingdienst zal eerst proberen dit te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Dan houden ze een deel van uw nog te ontvangen kinderopvangtoeslag in. Als dat niet mogelijk is, krijgt u een brief met een acceptgiro. U dient de te veel ontvangen kinderopvangtoeslag binnen zes weken te betalen. Betaalt u niet binnen twee maanden? Dan komt er rente bij het verschuldigde bedrag: de belastingrente.

Bent u het niet eens met de terugvordering van de te veel gekregen kinderopvangtoeslag? U kunt een bezwaarschrift indienen. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken is zes weken.

Betalingsregeling

Heeft u niet voldoende geld om de Belastingdienst terug te betalen? De standaard betalingsregeling gaat ervan uit dat u in maximaal 24 maanden het bedrag terugbetaalt en dat u minimaal € 20 per maand aflost. Als dit bedrag te hoog is, kan een betalingsregeling op maat worden getroffen. De Belastingdienst kijkt dan welk bedrag u wel per maand kan aflossen.

Tips:

 • Heeft u moeite of problemen met het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de toeslagservicepunten van de Belastingdienst.
 • Verwacht u dat uw inkomen gedurende het jaar gaat stijgen? Zet de kinderopvangtoeslag dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat u de kinderopvangtoeslag terug moet betalen. Zo heeft u dat geld direct beschikbaar.
 • Verandert uw situatie en voldoet u daardoor niet meer aan een voorwaarde voor toeslag? Zet de toeslag dan binnen vier weken stop. Zo voorkomt u dat u achteraf veel toeslag moet terugbetalen.

Deze toeslag geeft mij de vrijheid om meer uren te werken. ”

— Minou de Haan, Leiden

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel