Een bijstandsuitkering

Heeft u (bijna) geen inkomen? En is er geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente. U doet dan een beroep op de Participatiewet. De gemeente kan ook uw inkomen tot bijstandsniveau aanvullen, als dat nodig is.

Bijstandsuitkering via uw gemeente

De gemeente voert de Participatiewet uit. Ook bepaalt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Als u andere inkomsten heeft, wordt uw bijstandsuitkering hiermee verrekend. De bijstandsnormen worden landelijk bepaald.

Alleenstaande ouders

De bijstandsnorm voor alleenstaande ouders is gelijk aan de norm voor alleenstaanden. Omdat de alleenstaande ouder ook kosten voor kinderen heeft, zijn er kindgebonden toeslagen: de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Voor alleenstaande ouders is het kindgebonden budget hoger dan voor paren. Deze verhoging wordt we de alleenstaande-ouderkop genoemd. Sommige alleenstaande ouders hebben een toeslagpartner, omdat zij bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen dan niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.

270,17

per maand is de alleenstaande-ouderkop voor een alleenstaande ouder

Aanvullende regelingen

Het kan zijn dat een bijstandsuitkering niet genoeg is om alle nodige uitgaven te kunnen doen. In dat geval kan uw gemeente uw inkomen op verschillende manieren aanvullen. Op de webpagina gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen staan alle regelingen beschreven.

Bijzondere bijstand

De gemeente kan bijzondere bijstand bieden. Dit is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten waar u niet op een andere manier voor wordt gecompenseerd. Denk aan de kosten van dieetvoeding of de kosten van een (gedwongen) verhuizing.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale lasten. Denk aan de reinigingsheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De gemeente bepaalt welke belastingen kwijtgescholden kunnen worden. Ook stelt de gemeente het bedrag dat kan worden kwijtgescholden vast.

Voor meer informatie over deze regelingen kunt u terecht bij uw gemeente.

Maak gebruik van uw recht

Niet iedereen die in aanmerking komt voor gemeentelijke regelingen maakt hier gebruik van. Misschien geldt dit ook voor u. Bijvoorbeeld omdat u de regeling niet kent. Of omdat u ervan uitgaat dat u er geen recht op heeft. Misschien ziet u op tegen een ingewikkelde procedure. Of vindt u dat anderen de financiële compensatie harder nodig hebben. U loopt zo echter kans geld mis te lopen waar u wel recht op heeft.

Op de berekenuwrecht.nl krijgt u inzicht in alle inkomensondersteunende regelingen, die wellicht op u van toepassing zijn. Hier vindt u niet alleen de landelijke tegemoetkomingen, maar ook die van veel gemeentes. Ga na waar u recht op heeft en bereken wat deze regelingen voor u opleveren.

Gelukkig zijn er aanvullende regelingen, want van alleen de bijstand is het moeilijk rondkomen.”

— Perry Gonsalvez, Amsterdam

Anderen lezen

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Rapport Analyse vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten (2020)

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een beter systeem van inkomensondersteuning.

lees meer › Onderzoeksrapport

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je geld opzij zetten als je nauwelijks rond kunt komen? Het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

WW-uitkering

Als u uw baan verliest, kunt u tijdelijk aanspraak maken op een WW-uitkering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Werken na uw pensioen

Waar moet u rekening mee houden als u na uw pensioenleeftijd door blijft werken?

lees meer › Artikel

Wettelijke schuldregeling: Wsnp

Hoe de wettelijke schuldregeling werkt leest u hier.

lees meer › Artikel

Minnelijke schuldregeling

Hoe werkt de schuldhulpverlening?

lees meer › Artikel

Lokale lasten van gemeente en waterschap

Waar zijn deze lokale lasten voor en hoe worden ze berekend?

lees meer › Artikel