De loonstrook

Van uw werkgever krijgt u een loonstrook. Daarmee kunt u bijvoorbeeld controleren of uw salaris klopt en hoe uw salaris is opgebouwd. Maar niet alle posten, termen en afkortingen zijn voor iedereen duidelijk. Wat staat er op uw loonstrook en wat betekent dat?

Uw werkgever is verplicht u een loonstrook te geven. Bij sommige werkgevers krijgt u uw loonstrook digitaal, bij andere op papier. U kunt elke maand een loonstrookje krijgen, maar dat hoeft niet. U moet in ieder geval een loonstrook krijgen bij de betaling van uw eerste salaris en als er iets verandert in uw salaris of de loonheffingen.

Ontvangt u geen loonstrook? Vraag dan na bij uw werkgever of dat klopt en waarom dat zo is.

Goed bewaren

Bewaar uw loonstroken altijd goed, zodat u ze nog eens kunt bekijken als dat nodig is. U bent niet verplicht loonstrookjes te bewaren. Het is wel handig, omdat de Belastingdienst tot 5 jaar terug belasting mag navorderen. U kunt uw loonstrookjes gebruiken als bewijsstukken als u het niet eens bent met een navordering.

Bovendien kunt u altijd controleren of het aantal gewerkte uren, het salaris en de toeslagen voor overuren of onregelmatige uren kloppen. Door uw loonstrookjes te bewaren, kunt u ook verschillende maanden met elkaar vergelijken.

Jaaropgave

Naast een loonstrook krijgt u aan het begin van elk nieuwe jaar een jaaropgave van uw werkgever. Daarop staat wat u het jaar ervoor verdiend hebt. Bewaar uw jaaropgave goed, want die heeft u nodig voor de belastingaangifte. Als u uw jaaropgave kwijtraakt, ontvangt u geen nieuwe.

Wat staat er op mijn loonstrook?

Elk bedrijf of organisatie heeft een eigen loonstrook. Wat er precies op staat, verschilt dus per werkgever. Heeft u specifieke vragen over uw loonstrook? Dan kunt u die het beste aan uw werkgever zelf stellen. Om u op weg te helpen, heeft het Nibud hieronder een aantal van de meest voorkomende begrippen uitgelegd.

Let op! Dezelfde post heeft niet bij elke werkgever dezelfde naam. Dit geldt bijvoorbeeld bij een toeslag voor overuren. De ene werkgever noemt dat onregelmatigheidstoeslag. Bij een andere werkgever staan ze als toeslaguren op de loonstrook.

Bovenaan de loonstrook staan meestal persoonlijke gegevens, zoals uw naam en burgerservicenummer. Daarnaast staat er informatie over uw werkgever. Ook staat er bijvoorbeeld over welke periode de loonstrook gaat en wat uw contracturen en uurloon zijn.

Parttime %: Als u parttime werkt, staat hier het percentage dat u werkt van een volledige werkweek. Of het aantal uren dat u per week werkt. Het percentage is afhankelijk van het aantal uur in een volledige werkweek. Dat verschilt per werkgever. Bij de ene werkgever is het 36 uur, bij een andere 40 uur.

Brutoloon: Het loon dat in uw contract, in de wet of de cao van uw werkgever is vastgelegd. Dit wordt op sommige loonstroken ook wel contractloon of basisloon genoemd.

Nettoloon: Het bedrag dat u ontvangt na aftrek van belastingen en sociale premies.

Minimumloon: Het wettelijke minimumloon dat u voor deze gewerkte periode moet ontvangen.

Loonheffing: Het bedrag dat u betaalt aan inkomstenbelasting, premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarvan betaalt de overheid bijvoorbeeld zaken als onderwijs en zorgkosten, sociale voorzieningen als aow en kinderbijslag, maar ook uitkeringen.

Loonheffingskorting: Loonheffingskorting is korting op de belasting en premies. Daardoor bent u daar een minder groot deel van uw inkomen aan kwijt.

Loon SV: Dit is uw Sociale Verzekeringsloon. Dat is uw brutoloon min de betaalde pensioenpremie. Het kan zijn dat u geen pensioenpremie betaalt. In dat geval is uw SV loon gelijk aan uw bruto loon.

Loon SV-dagen: Het aantal uitbetaalde dagen van deze loonstrook. Hieronder vallen ook ziekte-uren, vakantie-uren en feestdaguren. Deze post wordt ook wel loondagen genoemd.

Cumulatieven / cumulatief / cum.: Alle bedragen van dit kalenderjaar tot en met deze loonstrook bij elkaar opgeteld.

Toeslagenuren: Het aantal uren waar u toeslagen over ontvangt, zoals ploegentoeslag en overwerktoeslag.

Bijzonder tarief % (BT): De loonbelasting die u betaalt over het bijzonder loon, zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld en overwerkloon.

Vakantie-uren Wettelijk: Het aantal uren dat u tot nu toe hebt opgebouwd aan wettelijke vakantiedagen.

Vakantie-uren Bovenwettelijk: Het aantal uren dat u tot nu toe hebt opgebouwd aan bovenwettelijke vakantiedagen.

Auto van de zaak %: Als u een auto van de zaak heeft, dan staat hier het bijtellingspercentage. Bijtelling is het bedrag dat u betaalt voor het privégebruik van de auto. Wat u uiteindelijk aan bijtelling betaalt is dit percentage maal de fiscale waarde van de auto.

Fiscale waarde: De netto catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van uw auto van de zaak. De verrekening van het privégebruik is gebaseerd op de fiscale waarde. Dit wordt ook wel cataloguswaarde genoemd.

Ik heb twee werkgevers en twee totaal verschillende loonstroken. Gelukkig kon mijn leidinggevende goed uitleggen wat sommige termen betekenen.”

— Christiaan de Jong, Balk