Onafhankelijk

Het Nibud is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is het voorkomen van geldproblemen. Naast het verzamelen, berekenen en bijhouden van basiscijfers, doet of initieert het Nibud ook onderzoek naar andere aspecten over omgaan met geld. Daarbij spelen gedragsaspecten een belangrijke rol. Daarmee kunnen we snel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Het Nibud is gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag van de verzamelde data en kennis over de huishoudfinanciën in methodes, materialen en tools. Daarbij wordt voortdurend voeling gehouden met de actualiteit en de praktijk van alledag.

We gaan uit van drie niveaus van voorlichting en financiële educatie: direct voor consumenten (via onze websites, (social) media, interactieve tools, voorlichtingsmaterialen en hulpmiddelen en de helpdesk), via onderwijs/educatie door derden en door deskundigheidsbevordering van professionals. Als kenniscentrum vervult het Nibud ook een adviesrol naar derden.


Factsheet Nibud Bereik & Imago (2020)

Financiën

Het Nibud vindt het belangrijk niet van één enkele geldstroom afhankelijk te zijn, aangezien dat de onafhankelijkheid van het Nibud in de weg zou kunnen staan. Daarom maakt het Nibud gebruik van verschillende geldstromen om onze voorlichtingsfunctie te financieren.

Bijna twintig procent van deze Nibud activiteiten wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en BKR. Zij financieren een deel van de voorlichtingsfunctie van het Nibud, en daarmee kan het Nibud onder andere vragen van consumenten gratis beantwoorden.

De overige ruim tachtig procent van de benodigde inkomsten is afkomstig uit andere bronnen. Zo kunnen consumenten en professionals betaalde diensten bij ons afnemen en  maakt het Nibud gebruik van subsidies, fondsen en financiers.

1979

het Nibud wordt opgericht

Samenwerken?

Voordat het Nibud een opdracht, financiering of samenwerking aangaat bekijkt het altijd of het voldoet aan de onderstaande randvoorwaarden:

  • Missie Nibud: Het resultaat van de samenwerking en de aard van het product of dienst moet passen bij de missie, visie en doelstellingen van het Nibud.
  • Onafhankelijkheid: Het Nibud is een onafhankelijke stichting en de samenwerking, financiering of opdracht mag deze onafhankelijkheid niet aantasten. Financier, opdrachtgever of partner heeft geen invloed op de methodieken, visie, conclusies of communicatieboodschappen van het Nibud.
  • Beeldvorming: Het Nibud gaat geen samenwerkingsverband aan dat schadelijk is voor de eigen naam of reputatie.
  • Betrouwbaarheid: De samenwerkingspartner of opdrachtgever respecteert nationale en internationale regelgeving. Het Nibud werkt alleen samen met partijen die integer en betrouwbaar zijn en niet misleidend
  • Gebruik naam en/of beeldmerken: De naam Nibud en beeldmerken mogen alleen worden gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nibud. Voor de lezer moet altijd duidelijk zijn wie afzender van welke boodschap is.
  • Geen exclusiviteit: Vanuit de brede voorlichtingsfunctie en de onafhankelijke status van het Nibud kan een samenwerkingsrelatie met een andere partij nooit een exclusieve relatie zijn.

Het doel van het Nibud is het voorkomen van geldproblemen. Het instituut wil dat iedereen in Nederland zijn geldzaken in balans heeft, nu en in de toekomst. Dit vergt een lange adem en kan het Nibud niet alleen bereiken. Daarom werkt het Nibud graag samen met andere partijen en is het Nibud actief op diverse platformen.

Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het Nibud te waarborgen werkt het instituut met richtlijnen.

Download het Nibud protocol bij samenwerking, financiering en opdrachten van derden

Om een beeld te krijgen van de soort opdrachten en de partijen met wie het Nibud samenwerkt verwijzen we naar het jaarverslag.

Nibud: Mensen grip op geld geven, nu en in de toekomst

Wijzer in geldzaken

Het Nibud is een partner in het platform Wijzer in geldzaken. Dit is een initiatief van het ministerie van Financiën voor financiële educatie van de consument. Hierin werken zo’n veertig partners uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap. Deze partners zetten zich in om de financiële vaardigheden van consumenten te verbeteren en het financiële inzicht te vergroten zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen.