Geschreven door

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Advies voor de financieringslastnormen 2016

De ruimte in het budget die huishoudens in 2016 hebben voor hypotheeklasten is nagenoeg gelijk aan 2015. Wel adviseert het Nibud om de maximale hypotheek voor tweeverdieners te verhogen. En ziet het Nibud bij de inkomens lager dan 40.000 euro per jaar iets minder ruimte in 2016.

Voor het bepalen van de percentages voor 2016 heeft het Nibud onder andere rekening gehouden met het feit dat consumenten in 2016 een hypotheek mogen afsluiten tot maximaal 102% van de waarde van de koopwoning. Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteafrek met 0,5%-punt in de hoogste schrijf meegenomen, in 2016 gaat deze van 51 naar 50,5%.

Auteurs: Jasja Bos en Marcel Warnaar

Beperkte wijziging leencapaciteit 2016

Als het Nibud alle wijzigingen meeneemt en rekening houdt met een gemiddelde loonstijging van 1,4% blijkt dat men over het algemeen iets meer of net zo veel hypotheek kan krijgen, en de lagere inkomens net iets minder. Dit laatste heeft vooral te maken met de sterkere afbouw van toeslagen.

Verschil maximale hypotheek 2015 - 2016 gemiddelde over alle rentestanden, incl. inkomensstijging 1,4%

Het Nibud heeft voor verschillende voorbeeldhuishoudens uitgerekend wat het verschil is in maximale hypotheek voor 2015 en 2016.

Tweede inkomen ruimer meetellen

Het Nibud adviseert in het rapport om vanaf 2016 bij huishoudens met twee inkomens, het tweede (laagste) inkomen voor de helft mee te nemen bij het bepalen van het financieringslastpercentage. Dit financieringslastpercentage mag toegepast worden op het totaalbedrag van beide inkomens. Nu geldt dat het tweede inkomen voor 1/3 meegenomen mag worden.

Het Nibud stelt deze verruiming voor omdat door belastingmaatregelen (bijvoorbeeld de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner) tweeverdieners netto meer overhouden dan eenverdieners en dat het verschil steeds groter wordt. Omdat de overheid van plan is de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet- of weinig verdienende partner verder af te bouwen, stelt het Nibud voor om analoog daaraan het tweede inkomen stapsgewijs meer mee te tellen bij het bepalen van het financieringslastpercentage. Als er niets aan het overheidsbeleid verandert, zou er in 2023 geen verschil meer zijn tussen de maximale hypotheek van een- en tweeverdieners.

Voorbeeld toepassing vuistregel tweeverdieners per 2016

Pas het financieringslastpercentage toe dat hoort bij het hoogste inkomen vermeerderd met 1/2 van het laagste inkomen op het gezamenlijke inkomen van beide partners. Bijvoorbeeld, partner 1 verdient 35.000 euro en partner 2 verdient 20,000 euro per jaar. Hier geldt het financieringslastpercentage dat hoort bij 35.000 + 10.000 (½ * 20.000) = 45.000 euro. Bij een rente van 2,75% is dat 21,5%. Het toetsinkomen is de som van beide inkomens. In dit geval  is dat 55.000 euro. De maximale bruto jaarlast is dan 21,5% x 55.000 euro: 11.825 euro. Soms wordt gedacht dat het tweede inkomen maar voor de helft wordt meegeteld bij het bepalen van het toetsinkomen (21,5% x 45.000), maar zo wordt de berekening niet gemaakt.

Afwijken van de norm

De tabellen geven aan wat iemand maximaal zou kunnen lenen. Maar het Nibud adviseert om goed te kijken of er bij dit maximum nog voldoende ruimte over blijft voor alle andere noodzakelijke en gewenste uitgaven. Bij een maximale hypotheek moet er immers sterk bezuinigd worden op de niet-woonuitgaven. De tabellen houden rekening met gestandaardiseerde uitgavenpatronen en geven slechts weer wat iemand objectief gezien zou moeten kunnen betalen, gezien het inkomen. Wat de hypotheekverstrekker maximaal zou mogen uitlenen volgens de tabellen is niet altijd passend bij iemands uitgavepatroon en persoonlijke voorkeuren. Daarom is bij hypotheekverstrekking altijd maatwerk noodzakelijk.

De Ministeriële regeling hypothecair krediet biedt ook de mogelijkheid om in individuele omstandigheden meer hypotheek te verstrekken dan de financieringslastpercentages aangeven. Dit kan echter alleen als de afwijking goed gemotiveerd en onderbouwd wordt.

Al 15 jaar betaalbaarheid van de hypotheeklasten

Vanaf 2013 gebruikt de Rijksoverheid de financieringslastpercentages voor hypotheekverstrekking om verantwoorde hypotheekverstrekking voor te schrijven. Het uitgangspunt van de financieringslastpercentages is dat het huishoudens de hypotheeklast nu en in de toekomst kunnen dragen gelet op andere kosten voor levensonderhoud. En om dit systeem voor iedereen hanteerbaar te maken wordt er gewerkt met gemiddelde uitgavenpatronen. Ieder jaar worden deze criteria aangepast aan de veranderende inkomens- en uitgavenpatronen van huishoudens van de afgelopen jaren.

Achtergronden bij het rapport

Met het rapport Financieringslastnormen 2016 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2016. Deze normen vormen een onderdeel van de Ministeriele regeling hypothecair krediet. Bij het tot stand komen van dit advies worden diverse partijen geconsulteerd die bij de hypotheekmarkt zijn betrokken. Zo heeft het Nibud onder andere gesproken met de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Waar moeten toekomstige woningbezitters op letten?

meer info › Diensten

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Verantwoord financieel advies

Vergroot uw meerwaarde als financieel adviseur met advies op maat voor uw klant.

lees meer › Artikel

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Woonlasten koopwoning

Het Nibud berekent of hypotheeklasten bij de beschikbare bestedingsruimte passen.

lees meer › Artikel
01 november 2018

Nibud: Hypotheeknormen 2019 vrijwel gelijk aan 2018

lees meer ›Persbericht
13 september 2017

Nibud: Oplossingen voor woningtekort mogen niet leiden tot hogere woonlasten

lees meer ›Nieuwsbericht
20 december 2016

Betaalbaarheid van wonen

lees meer ›Blog
24 oktober 2016

Nibud bezorgd om stijgende woonlasten

lees meer ›Nieuwsbericht
01 april 2016

Consumenten helpen sparen voor het kopen van een huis

lees meer ›Blog

Lezing ‘Grip op mijn hypotheeklasten’

Lezing ‘Grip op mijn hypotheeklasten’

Help uw klanten met inzicht en perspectief voor nu en straks.

meer info › Diensten