Tegemoetkomingen in schoolkosten

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, noem maar op. Voor gezinnen met een laag inkomen budget zijn er verschillende subsidieregelingen.

Kortingsregeling schoolkosten

Via school

De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Toch is dit geld belangrijk voor de school. De school financiert er bijvoorbeeld extra activiteiten mee.

5 - 16

De leerplicht geldt voor kinderen tussen 5 en 16 jaar oud

De hoogte van deze bijdrage kan per school verschillen. Bij het bepalen van het bedrag kunnen scholen rekening houden met uw inkomen. Veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de decaan van de school.

Deze regeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar in het voortgezet onderwijs.

Via particuliere fondsen

Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas, een fiets en leermiddelen, kunnen vergoeden als ouders daar zelf geen geld voor hebben. Stichting Leergeld is zo’n fonds.

Via uw gemeente

Ook gemeenten vergoeden soms dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijkheid van de kosten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga voor meer informatie naar  de sociale dienst van uw gemeente.

Tegemoetkoming scholieren

Deze tegemoetkoming is er voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe giften.

De basistoelage is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier (uit- of thuiswonend).

De aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Deze is ook afhankelijk van het type school dat het kind bezoekt. De toelage bestaat uit:

  • een tegemoetkoming schoolkosten
  • een tegemoetkoming in het lesgeld

Scholieren in het vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in het lesgeld.

Kindgebonden budget voor kinderen van 12 – 18 jaar

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de onderstaande bedragen. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen.

  • 12 t/m 15 jaar: 233 euro
  • 16- en 17-jarigen: 415 euro

Gratis schoolboeken

Schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn gratis. Het geld voor de boeken gaat naar de scholen. De school koopt de boeken in en zorgt  ervoor dat de leerlingen het lesmateriaal krijgen. Lesmateriaal voor volwassenenonderwijs (vavo) en particulier voortgezet onderwijs zijn niet gratis.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Wij hebben het niet breed, maar ik wil dat mijn kinderen óók op schoolreisje kunnen. Ik moet er niet aan denken dat zij als enige moeten achterblijven! ”

— Mariëtte Kuipers, Zutphen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Kosten

Het Nibud helpt u grip op uw geld te krijgen en te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Koopkracht

Ieder jaar verandert de koopkracht. Het Nibud helpt u voorbereiden op de verandering.

lees meer › Thema
07 september 2015

Begroting in het hoofd niet genoeg

lees meer › Nieuwsbericht

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel
07 juli 2015

“Werken?! Ik heb toch geld genoeg?”

lees meer › Blog

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel