Kindgebonden budget

Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

Voor wie?

U kunt het kindgebonden budget krijgen als u 1 of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag? Dan is de voorwaarde dat u uw kind ‘in belangrijke mate onderhoudt’. Dit betekent dat u minimaal 416 euro per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

Vanaf een verzamelinkomen van 19.463 euro wordt de hoogte van het kindgebonden budget afgebouwd. Het inkomensafhankelijke kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag. Die is niet inkomensafhankelijk.

19.463

is het inkomen waarboven het bedrag aan kindgebonden budget wordt afgebouwd.

Hoe wordt het bedrag vastgesteld?

In 2015 verandert het bedrag van het kindgebonden budget in vergelijking met vorig jaar. Deze verandering hangt af van uw inkomen. Maar ook of u een partner heeft, om hoeveel kinderen het gaat en de leeftijd van de kinderen.

De veranderingen in 2015 op een rij:

  • Het totale verzamelinkomen waarbij u recht heeft op het maximale bedrag wordt verlaagd van 26.147 euro naar 19.463 euro per jaar. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag? Dan krijgt u mogelijk een lagere tegemoetkoming dan u in 2014 kreeg.
  • Het maximale bedrag dat u ontvangt voor het eerste kind wordt verhoogd met 15 euro per jaar. Het bedrag voor het tweede kind wordt met 255 euro per jaar verhoogd.
  • Voor alleenstaande ouders wordt het bedrag verhoogd met maximaal 3.050 euro per jaar. Dit is een compensatie omdat de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting verdwijnt. Let op! Er zijn alleenstaande ouders die een zogeheten toeslagpartner hebben. Omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Controleer dit op ‘Wie is mijn toeslagpartner?’
  • Voor ouders met kind(eren) van 16 of 17 jaar oud wordt het kindgebonden budget per 1 augustus 2015 verhoogd. Deze ouders kregen maximaal 296 euro per jaar extra. Per 1 augustus 2015 is dat maximaal 412 euro op jaarbasis. Dit omdat de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten verdwijnt. Concreet betekent dit een maximale stijging van het kindgebonden budget van 9 euro per maand.

Bedragen

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Het verzamelinkomen vindt u op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf.

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Dit is wel weer afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. De bovengrens voor gezinnen met 1 kind bedraagt ongeveer 35.000 euro, voor gezinnen met 5 kinderen ongeveer 50.000 euro. Als het verzamelinkomen van u en uw partner samen hoger is, kunt u geen aanspraak maken op het kindgebonden budget. Ook als uw vermogen hoger is dan 103.423 euro (voor een alleenstaande) of 124.753 euro (samen met uw partner), heeft u geen recht op deze regeling.

Maximale bedragen kindgebonden budget per jaar
1 kind€ 1.032
2 kinderen€ 1.823
3 kinderen€ 2.006
4 kinderen of meer€ 106,- extra per kind

Aanvragen

Ontvangt u kinderbijslag? Uw gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in. U kunt ook zelf het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst: 0800 – 0543.

Wijzigt uw inkomen?

Het kindgebonden budget is gebaseerd op een schatting van uw inkomen van het huidige jaar. Na afloop van het jaar wordt bekeken of de schatting klopt. Dan wordt een definitieve berekening gemaakt. Het kan gebeuren dat u later nog geld ontvangt of dat u een deel moet terugbetalen. Wijzigt uw inkomen? Geef dat meteen door via toeslagen.nl. Zo hoeft u aan het einde van het jaar niets terug te betalen.

Kinderen tussen 12 en 18 jaar

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de bedragen hieronder. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen.

  • 12 t/m 15 jaar: 231 euro
  • 16- en 17-jarigen: 296 euro (per 1 augustus 2015 is dit 412 euro)

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het kindgebonden budget heb ik echt nodig om de kosten te dekken. ”

— Shanna van Mulken, Venlo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
10 november 2015

Feestdagendilemma’s!

lees meer › Blog

Tegemoetkomingen

Er zijn vele soorten tegemoetkomingen. Laat geen geld liggen en vraag deze aan.

lees meer › Thema

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Kosten

Het Nibud helpt u grip op uw geld te krijgen en te houden.

lees meer › Thema

Besparen

Inzicht in waar en wanneer u uw geld uitgeeft, helpt om meer geld over te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Koopkracht

Ieder jaar verandert de koopkracht. Het Nibud helpt u voorbereiden op de verandering.

lees meer › Thema

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel