a a a

Geschrokken

"Ik vond het wel makkelijk: bijlenen. Maar nu ik weet wat ik straks terug moet betalen, ben ik een stuk voorzichtiger."

Nisrin Kiliç, Amsterdam

Studiefinanciering

Collegekaart

Vanaf studiejaar 2015-2016 verandert het studiefinancieringstelsel (ook wel bekend als het Studievoorschot). Wat betekent dit concreet voor studenten? De veranderingen op rij.

Veranderingen in de basisbeurs

In het nieuwe studiefinancieringsstelsel blijft de basisbeurs niet voor iedereen behouden. Voor wie blijft de basisbeurs bestaan?

 • Studenten die een mbo opleiding gaan volgen, blijven een basisbeurs ontvangen. Deze basisbeurs is altijd een gift (op niveau 1 en 2) of wordt een gift als binnen 10 jaar de studie wordt afgerond.
 • Studenten in het hbo en op de universiteit die reeds begonnen zijn aan hun bachelor, blijven de basisbeurs gedurende de nominale duur van de bachelor houden.
 • Studenten die vóór 1 september 2015 met hun studie zijn begonnen en die besluiten hun studie tijdelijk stop te zetten of van studie te wisselen, houden het recht op de basisbeurs voor de nominale duur van de studie.

Wie krijgt geen basisbeurs (meer)?

 • Studenten die in september 2015 beginnen aan een bachelor of master in het hoger onderwijs (hbo of wo)
 • Mbo-studenten die na afronding van hun mbo-studie nog een hbo-studie gaan volgen
 • Hbo-studenten en studenten op de universiteit die na hun bachelor een master gaan volgen

Financiële gevolgen van de veranderingen in de basisbeurs

De basisbeurs bedraagt momenteel 102,77 euro per maand voor thuiswonende studenten en 286,15 euro voor uitwonende studenten. Dit betekent dat:

 • hbo-studenten en studenten op de universiteit die na hun bachelor een master gaan volgen, met een inkomensterugval van 102,77 euro per maand (voor de thuiswonende student) of 286,15 euro per maand (voor de uitwonende student) te maken krijgen.
 • Brochure Wijzer in geldzakengroepen die nog niet aan het inkomen van de basisbeurs gewend waren, dit bedrag op een andere manier moeten financieren.

Wijzer in geldzaken heeft een brochure gemaakt over het nieuwe leenstelsel. Alle huidige eindexamenkandidaten VWO en Havo ontvangen in februari 2015 deze brochure en een brief.

Rondkomen tijdens de studietijd

Door het wegvallen van de basisbeurs zal een student zelf alle uitgaven moeten bekostigen. Belangrijk is om vast te stellen hoeveel nodig is om rond te komen. Daarvoor moet vastgesteld worden hoeveel nodig is om de noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen (collegegeld, studieboeken, verzekeringen, telefoonabonnement, kleding, huur, etc). Na het bij elkaar optellen van de noodzakelijke uitgaven, is bekend hoeveel minimaal per maand nodig is om rond te kunnen komen. 

Geldwijzer Studenten

In dit handighe boekje kun je alles lezen over de financiële veranderingen als je gaat studeren

Betalen van de noodzakelijke uitgaven

Studenten moeten nu zelf hun studiekosten en kosten van levensonderhoud gaan betalen. Dit kan door geld te (gaan) verdienen met bijbaantjes, gespaard geld te gebruiken, een bijdrage van ouders en/of geld te lenen bij DUO. Studenten van wie de ouders een relatief laag inkomen hebben, kunnen nog steeds aanspraak maken op een aanvullende beurs.

Studenten die in het studiejaar 2015-2016 al met het nieuwe stelsel te maken krijgen, hebben niet veel tijd meer om veel te sparen. Als zij weinig geld achter de hand hebben en ouders niet bijspringen, zullen zij snel genoodzaakt zijn te lenen. Scholieren en studenten voor wie het nog langer duurt voordat ze (verder) gaan studeren hebben meer tijd om voor hun studie te sparen.

Het Nibud raadt studenten aan niet meer te lenen dan maximaal nodig is. Mocht lenen onvermijdelijk zijn, dan wijst het instituut erop alert te blijven op de leenvoorwaarden en de hoogte van het leenbedra

Startstuderen.nl is er voor startende studenten. Binnen deze portal van DUO en de Rijksoverheid vind je informatie over studiekeuze en studeren en allerlei handige links.

Veranderingen in de aanvullende beurs

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders, komen studenten in aanmerking voor een aanvullende beurs. Deze aanvullende beurs blijft bestaan en blijft een lening die wordt omgezet in een gift als binnen 10 jaar de studie wordt afgerond, waarbij de 1e 5 maanden sowieso een gift zijn.

Wat verandert er in de aanvullende beurs in het nieuwe studiefinancieringsstelsel?

 • Het maximale bedrag aan aanvullende beurs wordt met circa 100 euro per maand verhoogd. Nu kunnen uitwonenden studenten, afhankelijk van het inkomen van de ouders, maximaal 266,71 euro per maand ontvangen en thuiswonenden 245,30 euro.
  Voor de mbo-studenten en de hbo- en wo- studenten die nog wel een basisbeurs ontvangen, wordt het bedrag niet verhoogd.
 • Het bedrag aan aanvullende beurs wordt voor thuis- en uitwonende studenten gelijk. Nu ligt het maximale bedrag voor uitwonende studenten circa 20 euro per maand hoger dan voor thuiswonenden.

Bijverdienen

Studenten die momenteel een verzamelinkomen van meer dan € 13.856 per jaar hebben, worden gekort op de basisbeurs, aanvullende beurs en de ov-studentenkaart die ze ontvangen. Deze regeling vervalt.

Studenten mogen in het nieuwe studiefinancieringsstelsel zoveel verdienen als ze willen zonder dat dit invloed heeft op de aanvullende beurs, de ov-studentenkaart of de eventuele (maximale) lening.

Let op! 

De hoogte van de inkomsten van een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder kan van invloed zijn op de hoeveelheid huurtoeslag die u (of uw ouders) ontvangt als u in een huurwoning woont. Daarom is het belangrijk dat degene die de huurtoeslag ontvangt alle inkomsten binnen het huishouden –ook van de kinderen- opgeeft bij Mijn Toeslagen via toeslagen.nl. Dit voorkomt dat er later huurtoeslag terugbetaald moet worden.

OV-studentenkaart

Alle studenten krijgen ook in het nieuwe stelsel van studiefinanciering een OV-studentenkaart. Vanaf 2017 ontvangen ook mbo-studenten die jonger zijn dan 18 jaar een ov-kaart. Dit is nu nog niet het geval.

Chronisch zieke en gehandicapte studenten

Studenten die door een handicap of chronische ziekte studievertraging oplopen, kunnen in het huidige stelsel in aanmerking komen voor een extra jaar studiefinanciering. Dit blijft behouden, zij het dat de nieuwe studenten niet meer in aanmerking komen voor de basisbeurs. 

Daarbovenop kunnen studenten voor wie de studiefinancieringsduur door DUO met een jaar is verlengd, in het nieuwe stelsel 1200 euro van hun schuld kwijtgescholden krijgen. Ze moeten dan wel hun studie binnen 10 jaar met succes afgerond hebben.

Voor professionals

Het Nibud biedt verschillende lesmaterialen die u in kunt zetten voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Aflossen van studieschulden

Voor het aflossen van studieschulden gelden in het nieuwe studiefinancieringsstelsel nieuwe regels:

 • Afgestudeerde hbo- en wo-studenten mogen de studieschuld in maximaal 35 jaar aflossen in plaats van in 15 jaar. Sneller aflossen kan. Hoe sneller wordt afgelost, hoe minder rente er in totaal wordt betaald.
 • DUO berekent, op basis van het inkomen van de afgestudeerde, wat iemand maximaal per maand zou kunnen aflossen volgens de afgesproken draagkrachtregels. Bij het nieuwe stelsel hoeft men een lager percentage van het inkomen maximaal jaarlijks af te lossen. Ook is het inkomen waarboven een afgestudeerde begint met aflossen hoger. Nu hoeft een alleenstaande niets te terug te betalen als het verzamelinkomen minder is dan 84% van het minimuminkomen. In het nieuwe stelsel is dat tot 100% van het minimuminkomen.

Let op! Als iemand volgens de draagkrachtregels minder kan aflossen dan zou moeten, dan wordt het bedrag dat op dat moment niet wordt betaald, niet kwijtgescholden. Het schuift op tot er een moment is dat iemand het (mogelijk) wel kan terugbetalen. Ondertussen neemt de totale schuld toe, omdat de rente over de schuld doorloopt.

Een afgestudeerde kan er  altijd voor kiezen om meer af te lossen dan het bedrag dat DUO berekent.

Voor mbo-studenten en de huidige bachelorstudenten met een studieschuld blijven de huidige regels over het aflossen van studieschulden bestaan. Zij moeten dus wel binnen 15 jaar de hun studieschuld hebben afgelost.

Studenten die nu een bachelor volgen en straks een master gaan doen in het nieuwe stelsel, mogen kiezen of zij volgens de nieuwe of oude regels hun studieschuld gaan aflossen.

Voor mbo-studenten die tijdens hun mbo-opleiding een studieschuld opbouwen en daarna een hbo-opleiding gaan volgen en daar ook een schuld gaan opbouwen, zal de gehele studieschuld onder de nieuwe regels vallen, ook de opgebouwde schuld tijdens de mbo-opleiding.

Voor boven de 18

Alles wat je moet weten over je geld.

Cadeautip

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Jouw geld

Wat betekent jouw studie voor je uitgaven? Vergelijk jezelf met andere studenten!

Financieel Studieplan

Gezond en betaalbaar

Smaakvolle recepten voor gemiddeld €2,- p.p.

'Lekker voor weinig'