a a a

Een bijstandsuitkering

Wet werk en bijstand

Als u (bijna) geen inkomen heeft en als u geen recht heeft op een andere uitkering, kunt u een beroep doen op de Wet werk en bijstand (Wwb). Daarnaast kan de gemeente als dat nodig is een aanvulling bieden op uw inkomen.

Via uw gemeente

De gemeente voert de Wet werk en bijstand uit en stelt het recht op een bijstandsuitkering vast. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Voor bepaalde huishoudtypes kan de gemeente een toeslag geven. Als er sprake is van andere inkomsten wordt uw bijstandsuitkering hiermee verrekend. De bijstandsnormen worden echter landelijk vastgesteld.

Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders krijgen nu 20% van het minimumloon extra dan alleenstaanden met bijstand. Deze toeslag verdwijnt in 2015. Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van het kindgebonden budget.

Let op! Sommige van deze ouders hebben een zogenaamde toeslagpartner, omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen dan niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Zij ontvangen in 2015 nog wel de 20% toeslag (vanaf 2016 is dat niet meer geval). Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Ga dit na op 'Wie is mijn toeslagpartner?' (Belastingdienst.nl).

Tegemoetkomingen

Ga na op welke tegemoetkomingen u recht heeft en bereken direct wat deze regelingen u opleveren. Laat uw geld niet liggen!

Aanvullende regelingen

Het kan voorkomen dat een bijstandsuitkering niet toereikend is om in alle noodzakelijke uitgaven te voorzien. In dat geval kan uw gemeente op verschillende manieren een aanvulling bieden.

Bijzondere bijstand

De gemeente kan individuele bijzondere bijstand verschaffen voor noodzakelijke kosten waarvoor u niet op een andere manier wordt gecompenseerd. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een bril of van dieetvoeding.

De gemeente kan ook bijzondere bijstand verstrekken aan groepen zoals ouderen, chronische zieken en gehandicapten of gezinnen met kinderen. Dit is de categoriale bijzondere bijstand.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Huishoudens met een inkomen op het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, zoals de reinigingsheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De gemeente bepaalt welke belastingen onder het kwijtscheldingsbeleid vallen en stelt de inkomensgrenzen vast.

Maak gebruik van uw recht

Niet iedereen die in aanmerking komt voor gemeentelijke regelingen maakt hiervan gebruik. Bijvoorbeeld omdat u de regeling niet kent, of omdat u er vanuit gaat dat u er geen recht op heeft. Misschien ziet u op tegen een ingewikkelde procedure of vindt u eigenlijk dat anderen de financiële compensatie harder nodig hebben. Zo loopt u echter kans geld mis te lopen waar u wel recht op heeft.

Voor professionals

Een minima-effectrapportage geeft inzicht in de gevolgen voor de koopkracht van uw inwoners.

Meer informatie?

  • Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u terecht bij uw gemeente. De website van uw gemeente vindt u via overheid.nl/gemeenten A-Z.
  • Naast de landelijke tegemoetkomingen kunnen ook gemeentes hun regelingen bekend maken op berekenuwrecht.nl. Kijk op de site of uw gemeente hieraan meedoet. Ga na waar u recht op heeft en bereken direct wat deze regelingen u opleveren.

Minder uitgeven?

De beste tips van het Nibud en de Consumentenbond!

In de Nibud-webwinkel

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Risico's

Cybercrime, storingen, skimmen...

Voorbereid?

'Meer met je geld'

Van overzicht naar inzicht. Met dit boek haalt u meer uit uw geld!

Naar de winkel